Velayet Hakkı

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/3578

K. 2010/8083

T. 22.4.2010

• VELAYET ( Evlilik Devam Ettiği Sürece Ana ve Baba Velayeti Birlikte Kullanacakları - Ortak Hayata Son Verilmiş veya Ayrılık Hali Gerçekleşmişse Hakim Velayeti Eşlerden Birine Verebileceği/Velayet Boşanmada İse Çocuk Kendisine Bırakılan Tarafa Ait Olduğu )

• MALLARIN YÖNETİMİ ( Velayet Boşanmada Çocuk Kendisine Bırakılan Tarafa Ait Olduğu - Ana ve Baba Velayetleri Devam Ettiği Sürece Çocuğun Mallarını Yönetme Hakkına Sahip ve Bununla Yükümlü Oldukları )

• BOŞANMA ( Ortak Hayata Son Verilmiş veya Ayrılık Hali Gerçekleşmişse Hakim Velayeti Eşlerden Birine Verebileceği - Velayet Boşanmada Çocuk Kendisine Bırakılan Tarafa Ait Olduğu )

4721/m.336,352/1,354,360

ÖZET : Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine verebilir. Velayet boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir. Ana ve baba, velayetleri devam ettiği sürece çocuğun mallarını yönetme hakkına sahip ve bununla yükümlüdürler; kural olarak hesap ve güvence vermezler. Ana ve baba, kusurları sebebiyle velayetleri kaldırılmadıkça, çocuğun mallarını kullanabilirler.

Velayete ilişkin hüküm kesinleşmiş olup, davaya konu kira alacağı istemi ise Mayıs-Aralık 2006 dönemine ilişkin olup, o tarih itibarıyla velayetin kullanma hakkı anne ve babaya aittir. Öte yandan Türk Medeni Kanununun 360 ve devamı maddeleri uyarınca açılan bir dava da bulunmamaktadır. İsteğin reddi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Taraflar arasında görülen boşanma davası sonucunda, tarafların boşanmalarına ve 14.5.2000 doğumlu N.'ın velayetinin anneye verilmesine karar verilmiş, bu karar 2.4.2007 tarihinde kesinleşmiştir.

Bu davada ise davacı anne çocuğa velayeten; çocuk adına tapulu olan 1440 ada 6 parsel sayılı ve 21 numaralı bağımsız bölümün davalı baba tarafından kiraya verildiğini belirterek. Mayıs-Aralık 2006 dönemine ilişkin kira bedeli olan 4400 TL.'nin davalıdan tahsilini istemiştir.

Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine verebilir. Velayet boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir. ( T.M.K. madde 336 ) Ana ve baba, velayetleri devam ettiği sürece çocuğun mallarını yönetme hakkına sahip ve bununla yükümlüdürler; kural olarak hesap ve güvence vermezler. ( T.M.K. madde 352/1 ) Ana ve baba, kusurları sebebiyle velayetleri kaldırılmadıkça, çocuğun mallarını kullanabilirler. ( T.M.K. madde 354 )

Velayete ilişkin hüküm 2.4.2007 tarihinde kesinleşmiş olup, davaya konu kira alacağı istemi ise Mayıs-Aralık 2006 dönemine ilişkin olup, o tarih itibarıyla velayetin kullanma hakkı anne ve babaya aittir. Öte yandan Türk Medeni Kanununun 360 ve devamı maddeleri uyarınca açılan bir dava da bulunmamaktadır. İsteğin reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulü usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.4.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Reklam amacı taşımaz. Bu nedenle, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır. Ziyaretçiler ve Müvekkillerin, Sitede yayımda olan bilgiler nedeniyle zarara uğradıkları iddiası bakımından Hukuk Büromuz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
© Beylikdüzü Avukat: Av. Deniz Cem Toptaş - Toptaş Hukuk Bürosu